• Lục Chỉ Cầm Ma Tác giả: Nghê Khuông Nguồn: nhanmonquan.com

  Vần Thơ Thay Tựa
  Cầm Ca
  Chủ nhân hữu tửu hoan kim tịch,
  Thỉnh tấu minh cầm Quảng Lăng khách.
  Nguyệt chiếu thành đầu ô bán phi,
  Sương thê vạn mộc phong nhập y.
  Đồng lư hoa chúc, chúc tăng huy,
  Tiên đàn Lục Thủy hậu Sở Phi.
  Nhất thanh dĩ động vật giai tịnh,
  Tứ tọa vô ngôn tinh dục hy.
  Thanh Hoài phụng sứ thiên dư lý,
  Cảm cáo vân sơn tùng thử thủy
  (Lý Kỳ)
  Tạm dịch:
  Đêm nay bày rượu đãi đằng,
  Chủ mời ông khách Quảng Lăng tấu đàn.
  Trăng soi ô thước bàng hoàng,
  Sương vương nhành lá, gió ngàn hắt hiu.
  Nến vui, trầm tỏa phiêu diêu,
  Trước đàn Lục Thủy, lại dìu Sở Phi.
  Tiếng đàn vừa trỗi tức thì,
  Bốn bề phẳng lặng, sao kia cũng mờ!
  Thanh Hoài hoạn lộ thờ ơ,
  Từ nay đã quyết nương nhờ núi mây!
  (Phương Thảo)